ພິທີເຊັນສັນຍາໂຄງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ

ວັນທີ 1 ທັນວາ 2020 ໄດ້ຈັດພິທີເຊັນສັນຍາໂຄງການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ພາຍໃຕ້ທຶນສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານ (ພາຍໃນ ມຂ)