ວັນທີ 24 ກໍລະກົດ 2020 ກອງປະຊຸມການປ້ອງກັນບົດຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ພາຍໃນມະຫາວິທະຍາໄລ ສະຫວັນນະເຂດ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *